banner
.aktualnościo projekcierealizacjafotogaleriakontakt.
Marzec
8
2013
Zaproszenie do udziału w otwartych pozalekcyjnych zajęciach
8 marzec 2013

Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej oraz nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne zapraszają rodziców uczniów, którzy biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sucha Beskidzka” na otwarte zajęcia, które odbędą się w dniach 11-15 marca 2013 r. zgodnie z obowiązującym harmonogramem zajęć.

Harmonogram zajęć REALIZACJA

Październik
18
2012
Harmonogramy zajęć
18 październik 2012 roku

Ważne informacje oraz harmonogramy zajęć zobacz w zakładce REALIZACJA

Lipiec
19
2012
Startuje projekt edukacyjny dla najmłodszych dzieci z naszej Gminy
19 lipiec 2012 roku

W przyszłym roku szkolnym najmłodsi uczniowie z naszej gminy będą uczestniczyli w projekcie, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania. Będzie on realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w jej filii.

W zajęciach planowany jest udział 264 uczniów, których potrzeby edukacyjne zostały zdiagnozowane w efekcie pracy zespołów rekrutacyjnych. Przystąpienie do programu jest możliwe dzięki pozytywnie rozpatrzonemu wnioskowi Burmistrza Miasta przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Centrum Administracji Szkół w Suchej Beskidzkiej przeprowadziło postępowanie przetargowe na realizację 1440 godzin zajęć dodatkowych w 37 grupach. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wybrana została Firma Eduskrypt.pl z Krakowa.

Przygotowania do tego zadania polegały na diagnozie prowadzonej przez szkoły, w wyniku której uzyskano informację, na zajęcia jakiego typu jest zapotrzebowanie wśród dzieci i jak je dopasować do ich indywidualnych potrzeb. W programie będą zatem warsztaty dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu (w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji) oraz dla dzieci, które mają problem w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość rozwijać swoje zainteresowania, zarówno w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, jak też artystycznych. Indywidualny rozwój uczniów będą wspierać liczne pomoce dydaktyczne, na przykład tablice interaktywne, laptopy, plansze, gry, układanki, klocki, książki czy też zestawy do działań matematycznych. Dodatkowym efektem realizacji projektu będzie nawiązanie ściślejszej współpracy z rodzicami, którzy zaangażowani zostaną w mierzenie efektów prowadzonych działań. Projekty związane z indywidualizacją nauczania i wychowania w klasach I – III to element wprowadzanej w Polsce reformy systemu oświaty. Koszty dodatkowych zajęć oraz pomocy dydaktycznych pokryte zostaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowanie wynosi 114 684,90 zł, co stanowi 100 proc. wartości zadania.

Czerwiec
20
2012
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dotyczące prowadzenia zajęć dodatkowych
20 czerwiec 2012 roku

Centrum Administracyjne Szkół przeprowadziło postępowanie przetargowe na zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego uczniów klas I – III w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sucha Beskidzka.  Zadanie realizowane jest  w ramach projektu  pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Sucha Beskidzka, finansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych ma wspierać  indywidualny rozwój uczniów. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie  1440 godzin  zajęć w 37 grupach. Termin składania ofert upłynął w dniu 30 maja, wpłynęło 21 ofert. Warunki przetargu dopuszczały możliwość składania ofert częściowych. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 20 czerwca 2012 r. wybrana została Firma Eduskrypt.pl z Krakowa, która zaoferowała najkorzystniejsze ceny  1 godziny zajęć dla wszystkich 37 części zamówienia. Projekt będzie realizowany od 1 września 2012r. do 30 czerwca 2013r. w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 i jej Filii. W zajęciach   planowany jest  udział 264 uczniów szkól podstawowych, których potrzeby edukacyjne zostały zdiagnozowane w efekcie pracy zespołów rekrutacyjnych.

Maj
22
2012
Wszczęto postępowanie przetargowe dotyczące realizacji projektu
22 maja 2012 roku

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego uczniów klas I-III w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sucha Beskidzka.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania  i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sucha Beskidzka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” oraz budżetu państwa. Numer projektu WND-POKL.09.01.02-12-090/11.

Zobacz szczegóły dotyczące zamówienia ... więcej

Maj
14
2012
Rozpoczęto rekrutację uczestników projeKtu
12 maja 2012 roku

Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się w terminie od 14.05.2012 r. do 31.08.2012 r. z  zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu przeznaczonego na rekrutację.

Ważne informacje i materiały do pobrania w zakładce REALIZACJA

 

   Ważne definicje:

Projekt (projekt systemowy) – przedsięwzięcie o nazwie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sucha Beskidzka”, realizowane przez Centrum Administracji Szkół w Suchej Beskidzkiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Organ prowadzący (projektodawca) – należy przez to rozumieć Gminę Sucha Beskidzka.

Realizator projektu – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Gminy Sucha Beskidzka, jaką jest Centrum Administracji Szkół w Suchej Beskidzkiej (skrót CAS).

Biuro projektu – budynek Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 19., 34–200 Sucha Beskidzka, pok. nr 54, 55, 56, (biura CAS), tel. (33)8749550, faks (33)8749548, e-mail: indywidualizacja@sucha-beskidzka.pl, www: indywidualizacja.sucha-beskidzka.pl.

Koordynator gminny – kierownik Centrum Administracji Szkół w Suchej Beskidzkiej, koordynujący całość realizacji projektu.

Koordynator szkolny – dyrektor właściwej szkoły podstawowej, koordynujący projekt pod względem merytorycznym.

Zespół rekrutacyjny – zespół pracowników właściwej szkoły (w składzie m.in. kierownictwo szkoły, nauczyciele klas I-III szkoły podstawowej, pedagodzy, bibliotekarze, wychowawcy świetlicy) odpowiedzialny za planowanie, opracowanie i wdrażanie działań, których celem jest indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III.

Uczestnik projektu – należy przez to rozumieć osobę (ucznia/uczennicę klasy I, II lub III szkoły podstawowej z terenu Gminy Sucha Beskidzka), która została zadeklarowana do projektu, pomyślnie przeszła rekrutację i będzie brała czynny udział w zajęciach projektowych.

Zajęcia projektowe – należy przez to rozumieć dodatkowe (pozalekcyjne) zajęcia realizowane w ramach projektu.

Godzina zajęciowa – należy rozumieć godzinę lekcyjną trwającą 45 minut.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2012 Gmina Sucha Beskidzka