banner
.aktualnościo projekcierealizacjafotogaleriakontakt.

Źródła finansowania:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sucha Beskidzka, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Diagnoza stanu istniejącego:

Gmina Sucha Beskidzka jest organem prowadzącym 2 szkoły tj. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum (SP1) oraz Szkoła Podstawowa nr 2 i jej Filia (SP2). Obie jednostki zlokalizowane są w mieście Sucha Beskidzka. W sumie w obu szkołach kształci się 930 uczniów w tym, w klasach I-III w (SP1) łącznie 145 uczniów (89–chłopców, 56–dziewczynek), w (SP2) łącznie 108 uczniów, w tym (59–chłopców (CH), 49–dziewczynek(D)).
SP1 jest dużą szkoła, w której kształcą się również gimnazjaliści, znajdują się tutaj po dwie klasy I, II i III. SP2 jest szkołą mniejszą, w której podobnie jak w SP1, znajdują się po dwie klasy I, II i III z tym, że SP2 zlokalizowana jest w dwóch budynkach w różnych częściach miasta.

Obie szkoły wdrożyły I, II i III standard określone w "Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji ..." autorstwa IZ PO KL w zakresie następującym. W obu szkołach działa powołany zespół nauczycieli odpowiedzialny za opracowanie, wdrażanie i realizację działań których celem jest indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w odniesieniu do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym. W skład zespołu wchodzą nauczyciele pracujący z uczniami klas I-III oraz m.in. pedagodzy, bibliotekarze, wychowawcy świetlicy, obsługa medyczna. (Standard 1)
Efektem pracy zespołów jest opracowana przez nich diagnoza stanu istniejącego oraz modyfikacja istniejącego programu nauczania celem dostosowania programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia. Zadaniem zespołów jest również monitorowanie, ocena skuteczności podejmowanych działań i realizowanych programów. Efektem powyższych działań jest program edukacyjny dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia, który jest wdrażany i realizowany w trakcie obowiązkowych zajęć lekcyjnych. (Standard 2)
W obu szkołach nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zależności od potrzeb wynikających z przeprowadzonego w szkole rozpoznania i zaplanowanych do realizacji zajęć wspierających uczniów. (Standard 3)

Jednym z wyników prac zespołu nauczycieli są zdiagnozowane problemy przedstawione poniżej. Do SP1 (klasy I-III) uczęszcza 145 uczniów (89–CH, 56–D) z czego u 66 uczniów zdiagnozowano problemy z zaburzeniami umiejętności szkolnych, stanowi to 46% ogółu uczniów klas I-III w SP1. Zdecydowanie dominują tutaj trudności w czytaniu i pisaniu 39 uczniów, w tym. 11–D, 28–CH, co stanowi 27% ogółu uczniów poddanych diagnozie. Następnym istotnym problemem zdiagnozowanym u 27 uczniów, w tym 10–D i 17–CH jest problem z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, co stanowi 19% ogółu uczniów poddanych diagnozie.

Opracowana diagnoza w SP1 wskazuje również na dużą grupę uczniów wykazujących ponadprzeciętne uzdolnienie artystyczne oraz zainteresowanie naukami matematyczno-przyrodniczymi. Grupa ta liczy 52 uczniów, co stanowi to 36% ogółu uczniów klas I-III w SP1. W związku z powyższym zdecydowano się na wprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie. Grupa ta liczy 29 uczniów, w tym. 22–D, 7–CH, co stanowi 20% ogółu uczniów w tej grupie wiekowej. Ponadto planuje się prowadzenie zajęć dla grupy 23 uczniów, w tym 8–D, 15–CH uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych. Grupa ta stanowi 16% ogółu uczniów w kasach I-III w SP1.

Zdiagnozowana sytuacja w SP2 przedstawia się następująco.
Do SP2 (klasy I-III) uczęszcza 108 uczniów (59–CH, 49–D) z czego u 70 uczniów zdiagnozowano problemy z zaburzeniami umiejętności szkolnych, stanowi to 65% ogółu uczniów klas I-III w SP2.
Najistotniejszym problemem zdiagnozowanym wśród uczniów stanowią trudności w czytaniu i pisaniu, problem ten dotyczy 35 uczniów (18–D, 17-CH), stanowi to 32% ogółu uczniów poddanych diagnozie. Drugim równie istotnym zdiagnozowanym problemem są trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych, problem ten dotyczy 35 uczniów (16–D, 19-CH), stanowi to 32% ogółu uczniów w klasach I-III.

W SP2 liczną grupę 76 uczniów, tj. 70% dzieci z klas I-III, stanowią także uczniowie o ponadprzeciętnych uzdolnieniach. W związku z powyższym zdecydowano się wprowadzić zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie oraz zajęcia dla uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych. Uczniowie uzdolnieni artystycznie stanowią grupę 39 osób (22–D, 17–CH), stanowi to 36% wszystkich uczniów poddanych diagnozie. Drugi rodzaj zajęć dla uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych obejmować będzie grupę 37 osób (14–D, 23–CH), stanowi to 34% ogółu uczniów klas I-III w SP2.

    W obu szkołach zdiagnozowano również inne problemy m.in. problemy dotyczące wad wymowy, zaburzeń rozwojowych oraz zaburzenia komunikacji społecznej, mają one jednak mniejsze znaczenie, dlatego w ramach projektu w pierwszej kolejności zdecydowano się na rozwiązanie dwóch najbardziej palących problemów tj. trudności w czytaniu i pisaniu oraz trudności matematyczne. Wszystkie zajęcia zaplanowane do realizacji w projekcie będą prowadzone zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

    Realizacja projektu będzie miała również wpływ na rodziców uczniów objętych wsparciem, poprzez zaangażowanie ich przy mierzeniu efektów osiągniętych. Projekt przyczyni się do podniesienia jakości pomocy udzielanej przez szkoły rodzicom na I etapie edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Sucha Beskidzka.

Do kogo skierowany?

Projekt kierowany jest bezpośrednio do uczniów (chłopców i dziewcząt) uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sucha Beskidzka. Obejmie on wszystkich uczniów tj. 253 dzieci (148-CH, 105–D) klas I-III. W poszczególnych zaplanowanych projektem zajęciach specjalistycznych wezmą udział ci uczniowie, u których zdiagnozowano określone problemy, a w zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni. Procesem indywidualizacji zostanie objętych 145 uczniów (65-D, 80–CH), w tym w SP1 - 31-D, 37–CH, SP2 - 34-D, 43–CH.
Do zajęć specjalistycznych zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy wyłonieni zostali w drodze przeprowadzonej w obu szkołach diagnozy. Diagnoza powyższa została opracowana przez powołany w obu szkołach specjalny zespół osób, w skład którego wchodzą nauczyciele klas I-III oraz m.in. pedagodzy, bibliotekarze, wychowawcy świetlicy, obsługa medyczna.
Każdy uczeń został poddany wstępnej diagnozie na początku roku szkolnego. Badano poziom rozwoju dziecka w zakresie dojrzałości fizycznej, motorycznej, poznawczej, emocjonalnej oraz społecznej. Do badań użyto kart diagnozujących i arkuszy obserwacji. Diagnoza obejmowała również obserwacje uczniów na zajęciach dydaktycznych i pozalekcyjnych. Obserwacja obejmowała mowę dziecka, wytwory uczniów, rozmowę kierowaną oraz szereg innych aspektów rozwojowych. W okresie kwiecień-maj przy użyciu tych samych narzędzi przeprowadzono diagnozę końcową roczną. Na jej podstawie oraz analizy osiągnięć ucznia zapisaną w dziennikach lekcyjnych, dokumentacji wychowawcy oraz pedagoga sporządzono dla każdego dziecka informację zawierającą mocne strony dziecka, zauważone trudności, podjęte działania wspierające rozwój dziecka oraz wskazówi dotyczące jego dalszego rozwoju. W przypadku najmłodszych uczniów klas I kwalifikacją do poszczególnych zajęć były wyniki diagnozy przedszkolnej, dostarczone przez rodziców, badania PPP oraz rozmowy z rodzicami.
Konsekwencją opracowanej diagnozy jest konieczność wprowadzenia indywidualizacji pracy zarówno z dziećmi mającymi specyficzne trudności, jak i wyróżniającymi się zdolnościami. Wyniki diagnozy ogólnie jak również indywidualnie omawiane były podczas spotkań z rodzicami uczniów klas I-III. Rodzice wykazują zainteresowanie planowanym wsparciem i w pełni akceptują konieczność indywidualizacji.

Wybór grupy docelowej został podyktowany szczególnym charakter projektu, którego zadaniem jest wspieranie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. I tak do grupy tej zaliczamy uczniów szkół podstawowych klas I-III z Gminy Sucha Beskidzka ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu (74 uczniów, w tym 29–D, 45–CH). Problem ten szczególnie dotyczy umiejętności czytania ze zrozumieniem i wypowiadania się. Drugi poważny problem zaburzenia w przyswajaniu treści matematycznych dotyczy grupy 62 uczniów (26–D, 36–CH).
Wszystkie zdiagnozowane powyżej problemy negatywnie wpływają na zdrowie psychiczne uczniów, powodując problemy natury emocjonalnej i społecznej. Dodatkowo wpływają niekorzystnie na koncentrację i powodują niski poziom samooceny, motywacji oraz stanowią istotną barierę w dalszym rozwoju dzieci i osiąganiu przez nie sukcesów szkolnych.

Opracowana diagnoza wykazała również wysoką liczbę uczniów o ponadprzeciętnych uzdolnieniach artystycznych u 68 uczniów (44–D,24–CH) oraz szczególnie uzdolnionych uwzględniając nauki matematyczno-przyrodnicze u 60 uczniów (22–D, 38–CH).

Sytuacja ta wymaga również indywidualnej interwencji celem zachęcenia dzieci do rozwijania swoich talentów, umiejętności i pogłębiania wiedzy, która wpływa pozytywnie na wzrost poczucie własnej wartości, samooceny oraz wyników nauczania.

Podejmowane działania:

Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych nr 1 i 2 w Gminie Sucha Beskidzka

Sale lekcyjne w których będą prowadzone zajęcia w ramach powyższego projektu w obu szkołach wyposażone zostaną w materiały i pomoce dydaktyczne zgodnie z potrzebami edukacyjnymi uczniów i uczennic. Zakupione zostaną w zależności od typu prowadzonych zajęć:
A) Do realizacji zajęć z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji:
1. Plansze i tablice edukacyjne (SP1–1 zestaw, SP2-1 zestaw).
2. Książki edukacyjne (SP1–1 zestaw, SP2-1 zestaw).
3. Gry, układanki, klocki edukacyjne, w tym programy komputerowe (SP1–1 zestaw, SP2-1 zestaw).
4. Tablica interaktywna (SP2-1 szt.).
B) Do realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej:
1. Książki (SP1–1 zestaw, SP2-1 zestaw).
2. Zestawy do działań matematycznych, palety, pałeczki, liczmany edukacyjne (SP1–1 zestaw, SP2-1 zestaw).
3. Gry, układanki, klocki edukacyjne (SP1–1 zestaw, SP2-1 zestaw).
C) Do realizacji zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych:
1. Pomoce demonstracyjne, przyrządy edukacyjne (SP1–1 zestaw, SP2-1 zestaw).
2. Gry edukacyjne, w tym programy komputerowe (SP1–1 zestaw, SP2-1 zestaw).
3. Książki (SP2-1 zestaw).
D) Do realizacji zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie:
1. Tablice (SP1–1 zestaw, SP2-1 zestaw).
2. Narzędzia, artykuły papiernicze i plastyczne (SP1–1 zestaw, SP2-1 zestaw).
3. Instrumenty muzyczne (SP2-1 zestaw).
Dodatkowo zostaną zakupione 4 laptopy (SP1-2 szt., SP2-2 szt.), które będą wykorzystywane przy realizacji wszystkich przewidzianych projektem. Szczegółowy opis zawartości poszczególnych zestawów przedstawiono w punkcie Szczegółowy budżet projektu (uzasadnienie).
Realizacja powyższych działań przyczyni się do osiągnięcia Standardu nr IV opisanego w "Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ..." autorstwa IŻ PO KL.

Zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach podstawowych nr 1 i 2 w Gminie Sucha Beskidzka

Obie szkoły podstawowe realizować będą zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego w następującej formie:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Zajęcia prowadzone będą w SP1 w sześciu grupach: 2-grupy po 30 h/rok, 4-grupy po 60 h/rok (łącznie 300h), a w SP2 w pięciu grupach po 30 h/rok (łącznie 150h).
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Zajęcia prowadzone będą w SP1 w czterech grupach: 2-grupy po 30 h/rok, 2-grupy po 60 h/rok (łącznie 180h), a w SP2 w pięciu grupach po 30 h/rok (łącznie 150h).
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych. Zajęcia prowadzone będą w SP1 w trzech grupach: 2-grupy po 30 h/rok, 1-grupa 60 h/rok (łącznie 120h), a w SP2 w pięciu grupach po 30 h/rok (łącznie 150h).
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie. Zajęcia prowadzone będą w SP1 w czterech grupach po 60 h/rok (łącznie 240h), a w SP2 w pięciu grupach po 30 h/rok (łącznie 150h).

Przynależność ucznia, uczennicy do grupy 30 lub 60 godzin uzależniona jest od intensywności pomocy w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. Liczebność grupy będzie zgodna z założeniami rozporządzenia MENiS w sprawie "zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i placówkach". Wszystkie zajęcia odbywać się będą bezpośrednio po lekcjach obowiązkowych. Jeden uczeń może uczestniczy w kilku tematycznie różnych zajęciach dodatkowych - w zależności od indywidualnej diagnozy. Realizacja powyższych działań przyczyni się do realizacji standardu nr V opisanego w "Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ..." autorstwa IŻ PO KL.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2012 Gmina Sucha Beskidzka